ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]
หัวข้อข่าวเลขที่ #222255998 :: ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 1. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล ชั้น 4 สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-353921 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ) 2. ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ และแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ตามข้อ 6 พร้อมค่าธรรมเนียมการสมัคร 50 บาท (รับเงินสดเท่านั้น) ส่งถึง งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” (ประทับตราไปรษณีย์ปลายทาง (อำเภอวารินชำราบ) ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครขอได้โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนที่สุด (EMS) ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะถือเอาวันที่ในตราประทับของไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่น ใบสมัคร หมายเหตุ : กรณีผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรเข้าสอบและใบเสร็จรับเงินในวันที่สอบผู้สมัครที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตรงตามประกาศฯ ที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันและเอกสารต่างๆค่าธรรมเนียมจะไม่ส่งคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 30 เม.ย.2563 ถึงวันที่ 27 พ.ค.2563
ประเภทข่าว :: ข่าวสมัครงาน
หน่วยงานลงประกาศ :: งานบริหารบุคคล
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::กนกอร กรินรักษ์  อีเมล์ :: kanokon.k@ubu.ac.th  วันที่ :: 30 เม.ย.2563