ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]
หัวข้อข่าวเลขที่ #222255819 :: ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดงานแผนและนโยบาย สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดงานแผนและนโยบาย สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร - ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล ชั้น ๔ สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๓๙๒๑ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ในวันและเวลาราชการ) หรือ - ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ และแนบเอกสาและหลักฐานประกอบการสมัคร ตามข้อ ๖ พร้อมค่าธรรมเนียมการสมัคร ๕๐ บาท (รับเงินสดเท่านั้น) ส่งถึง งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ ๘๕ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” (ประทับตราไปรษณีย์ปลายทาง (อำเภอวารินชำราบ) ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครขอได้โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนที่สุด (EMS) ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะถือเอาวันที่ในตราประทับของไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่น ใบสมัคร อนึ่ง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะพิจารณาเรียงลำดับหมายเลขประจำตัวสอบของผู้สมัครสอบแข่งขัน โดยเรียงลำดับจากผู้สมัครด้วยตนเอง แล้วจึงตามด้วยผู้สมัครทางไปรษณีย์ ตามลำดับ
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 28 พ.ย.2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2561
ประเภทข่าว :: ข่าวสมัครงาน
หน่วยงานลงประกาศ :: งานบริหารบุคคล
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::กนกอร กรินรักษ์  อีเมล์ :: kanokon.k@ubu.ac.th  วันที่ :: 28 พ.ย.2561