ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]
หัวข้อข่าวเลขที่ #222255795 :: ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร - ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานเลขานุการ ชั้น ๔ สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๓๙๒๑ ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ในวันและเวลาราชการ) - สมัครทางไปรษณีย์ (EMS) ปริ้นแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ท้ายประกาศ กรอกใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด พร้อมแนบหลักฐานตามข้อ ๖ พร้อมเงินค่าสมัคร ๕๐ บาท (เงินสดเท่านั้น) ส่งถึงงานเลขานุการ สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ ๘๕ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” (ประทับตราไปรษณีย์ปลายทาง (อำเภอวารินชำราบ) ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครขอได้โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนที่สุด (EMS) หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันและทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจะไม่ส่งเอกสารคืนทุกกรณี
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 17 ต.ค.2561 ถึงวันที่ 1 พ.ย.2561
ประเภทข่าว :: ข่าวสมัครงาน
หน่วยงานลงประกาศ :: งานบริหารบุคคล
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::กนกอร กรินรักษ์  อีเมล์ :: kanokon.k@ubu.ac.th  วันที่ :: 17 ต.ค.2561