ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]
หัวข้อข่าวเลขที่ #222255657 :: ประกาศฯ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศฯ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล ชั้น ๔ สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๓๙๒๑ ตั้งแต่ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ในวันและเวลาราชการ) - สมัครทางไปรษณีย์ (EMS) โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครสอบแข่งขันได้ที่เว็บไซด์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (www.cmp.ubu.ac.th) และเข้าเมนูดาวน์โหลด กรอกใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด พร้อมแนบหลักฐานตามข้อ ๖ พร้อมเงินค่าสมัคร ๕๐ บาท ส่งถึง งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ ๘๕ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน”(ประทับตราไปรษณีย์ปลายทาง (อำเภอวารินชำราบ) ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครขอได้โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนที่สุด (EMS) ทั้งนี้ ผู้สมัครที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตรงตามที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน โปรดอ่านรายละเอียดตามประกาศฯ
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 12 ธ.ค.2560 ถึงวันที่ 30 ธ.ค.2560
ประเภทข่าว :: ข่าวสมัครงาน
หน่วยงานลงประกาศ :: งานบริหารบุคคล
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::กนกอร กรินรักษ์  อีเมล์ :: kanokon.k@ubu.ac.th  วันที่ :: 12 ธ.ค.2560