วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #923 ::  การรับมอบนวัตกรรมเตียงต้นแบบ ผู้ป่วยติดเตียง ความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การรับมอบ นวัตกรรมเตียงต้นแบบ ผู้ป่วยติดเตียง ความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ เป็นหัวหน้าโครงการ และ ดร.ศานตมน ล้วนวุฑฒิ เป็นผู้กำกับการประดิษฐ์ และคณะ สนับสนุนทุนการดำเนินโครงการโดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรมวันที่ :: 11 สิงหาคม 65
ประกาศ่ :: 17 สิงหาคม 65 [15:39:31]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::