วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #905 ::  การสัมมนาเรื่อง อนาคตของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Where do we want to go ? How can we go there successfully
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การสัมมนาเรื่อง อนาคตของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Where do we want to go ? How can we go there successfully วันที่ 4 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานและเข้าร่วมสัมมนา วิทยากรโดย รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และบุคลกรของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมสัมมนา
กิจกรรมวันที่ :: 4 เมษายน 65
ประกาศ่ :: 5 เมษายน 65 [11:36:53]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::