วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #896 ::  การตรวจประเมินประกันคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx 200 รุ่นที่ 8 ในรูปแบบ on line
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การตรวจประเมินประกันคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx 200 รุ่นที่ 8 แบบ on line ณ ห้องประชุม CMP 401 โดย กรรมการตรวจประเมิน EdPEx 200 (รุ่น 8) ได้แก่ 1.ผศ.นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2.ผศ.ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร กรรมการ มหาวิทยาลัยมหิดล3.รศ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล กรรมการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 4.ดร.สุริยา จิรสถิตสิน กรรมการ 5.ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น อนุกรรมการ สป.อว.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในวันที่ 14 กรกฎาคม2564 (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iMelCqY08xtVnWPlmEr_mGd3IYEdaLbF)
กิจกรรมวันที่ :: 14 กรกฎาคม 64
ประกาศ่ :: 16 กรกฎาคม 64 [13:50:16]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::