วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #888 ::  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนแผนกลยุทธและตัวชี้วัด ประจำปี 2564 _2 มิย.64
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนแผนกลยุทธและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปี 2564 วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 09.00น.–13.00น.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ ห้อง 401 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพด้านการบริการทางการแพทย์สู่สากล ห้อง 412 13.00น.–16.30น. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นผู้นำด้านบริการวิชาการแก่สังคม ห้อง 401(สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16GnsuhaLGjeAF_DXOZ-Yzfc6cqT05Z7F)
กิจกรรมวันที่ :: 2 มิถุนายน 64
ประกาศ่ :: 4 มิถุนายน 64 [13:46:29]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::