วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #885 ::  การอบรม หลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รุ่นที่ 2
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นำโดย ดร.สง่า ทับทิมหิน และ ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ ได้จัดโครงการอบรม หลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 ให้กับกับบุคคลากรทางด้านสาธารณสุข จากโรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ โดยมีหัวข้อฝึกอบรม ได้แก่ มูลฝอยติดเชื้อกับผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ความรู้พื้นฐานและหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ มาตรการป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน การคัดแยกมูลฝอย การเก็บรวบรวมและการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ หลักปฏิบัติในการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ เทคโนโลยีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีวิทยากรจาก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ว่าที่ร้อยตรี พีรวัส สุขเลิศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายสุรทิน หมื่นอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวไกรวัลย์ มัฐผา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และ นายนิติพันธ์ แสนสุข หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม
กิจกรรมวันที่ :: 28 พฤษภาคม 64
ประกาศ่ :: 31 พฤษภาคม 64 [15:44:18]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::