วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #884 ::  การอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อ...
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นำโดย ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ ได้จัดโครงการอบรม หลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 ให้กับกับบุคคลากรทางด้านสาธารณสุข จากโรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา โดยมีหัวข้อฝึกอบรม ได้แก่ มูลฝอยติดเชื้อกับผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ความรู้พื้นฐานและหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ มาตรการป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน การคัดแยกมูลฝอย การเก็บรวบรวมและการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ หลักปฏิบัติในการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ เทคโนโลยีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม
กิจกรรมวันที่ :: 30 เมษายน 64
ประกาศ่ :: 7 พฤษภาคม 64 [09:43:51]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::