วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #880 ::  การอบรมแพทศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การอบรมแพทศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เรื่อง Workplace - based assessment (WBA)วิทยากรโดย ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกูล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/145fTenZy42rxNd4hHI-cWT6K2X6b8L-P)
กิจกรรมวันที่ :: 24 กุมภาพันธ์ 64
ประกาศ่ :: 24 กุมภาพันธ์ 64 [10:39:23]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::