วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #878 ::  การประชุมจัดทำ SAR EdPEx ระดับวิทยาลัย เพื่อจัดส่งโครงการ EdPEx 200 รุ่นที่ 8 ของ(สป.อว.)
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การประชุมจัดทำ SAR EdPEx ระดับวิทยาลัย เพื่อจัดส่งโครงการ EdPEx 200 รุ่นที่ 8 ของ(สป.อว.)วิทยากรโดย ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ณ ห้องประชุม CMP 412 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1N_VMls-38u4Ot9rqnO0LuqmncnMFQdf1)
กิจกรรมวันที่ :: 28 มกราคม 64
ประกาศ่ :: 28 มกราคม 64 [13:43:13]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::