วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #872 ::  การอบรมแพทยศาสตรศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การอบรมแพทยศาสตรศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่องการเตรียมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยากรโดย ผศ.ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์ ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม CMP 401 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรมวันที่ :: 11 พฤศจิกายน 63
ประกาศ่ :: 12 พฤศจิกายน 63 [16:21:53]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::