วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #802 ::  การตรวจประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) ปีการศึกษา 2561
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

ตรวจประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ เกณฑ์ 58 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยกรรมการประเมิน ได้แก่ 1.รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย 2.รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย 3.ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง  (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )

กิจกรรมวันที่ :: 3 มิถุนายน 62
ประกาศ่ :: 4 มิถุนายน 62 [09:23:33]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::