วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #797 ::  การตรวจประเมินคณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์ ประจำปี 2562
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การตรวจประเมินคณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม CMP 401  วันที่  29  พฤษภาคม  2562
กิจกรรมวันที่ :: 29 พฤษภาคม 62
ประกาศ่ :: 29 พฤษภาคม 62 [10:04:13]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::เกียรติศักดิ์ ศรีลาพัฒน์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::