วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #792 ::  การเสวนา"ทิศทางการทำงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในศตวรรษที่ 21"
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การเสวนา ทิศทางการทำงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในศตวรรษที่ 21 ได้รับเกีรยติจาก ศ.(พิเศษ)น.พ.ไพจิตร ปวะบุตร ที่ปรึกษาคณบดีวิทยาลัยแพทย์ฯ นพ.ประวิทย์ วิริยสิทธาวัฒน์ ที่ปรึกษาคณบดีวิทยาลัยแพทย์ฯ นายตระการ ถนอมพันธ์ ที่ปรึกษาคณบดีวิทยาลัยแพทย์ฯ รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ / อดีตผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกเก่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กิจกรรมวันที่ :: 23 เมษายน 62
ประกาศ่ :: 24 เมษายน 62 [10:23:31]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::