วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #780 ::  การเสวนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน Community Based Education และ Professionalism
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การเสวนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน Community Based Education และ Professionalism สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 22 กุมภาพันธ์ 62
ประกาศ่ :: 25 กุมภาพันธ์ 62 [14:02:06]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::