วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #775 ::  การแลกเปลี่ยนเรี้ยนรู้ (KM) เรื่อง"เทคนิคการให้บริการงานสารบรรณ อย่างมีประสิทธิภาพ"
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การแลกเปลี่ยนเรี้ยนรู้ (KM) เรื่อง"เทคนิคการให้บริการงานสารบรรณ อย่างมีประสิทธิภาพ" วิทยากรโดย นางสาวมัณฑนา เจือบุญ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุม 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 11 มกราคม 62
ประกาศ่ :: 14 มกราคม 62 [13:58:16]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::