วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #767 ::  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาคุณลักษณะพิเศษ โควตาพื้รที่ โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 21 พฤศจิกายน 61
ประกาศ่ :: 21 พฤศจิกายน 61 [15:25:20]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::