วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #763 ::  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 (เกณฑ์ สกอ.)
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25-26 กันยายน 2561 คณะกรรมการตรวจประเมิน ได้แก่ ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกอ.) รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการ (คณะเกษตรศาสตร์) รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย กรรมการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ผศ.ดร.รัชดา โสภาคะยัง กรรมการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) อาจารย์สายเพชร อักโข กรรมการ (คณะบริหารศาสตร์) นางสาวสายใจ จันเวียง เลขานุการ (สำนักงานประกันคุณภาพฯ) ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 26 กันยายน 61
ประกาศ่ :: 26 กันยายน 61 [15:55:36]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::