วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #737 ::  การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ตรวจประเมินโดย 1. รศ.ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล ประธาน 2. ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ กรรมการ 3. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม CMP401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่คลังภาพ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 13 กรกฎาคม 61
ประกาศ่ :: 13 กรกฎาคม 61 [10:03:44]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::