วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #713 ::  QA-ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561  ในวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.30-13.00 น.ณ ห้องประชุม CMP 401 ชั้น4 วิทยาลัยฯ

โดย นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ เป็นประธานการประชุมฯ และผู้แทนจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาทั้ง 2 ศูนย์เข้าร่วม ดังกล่าว

วัตถุประสงค์   เพื่อประชุมแจ้งการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย

กิจกรรมวันที่ :: 16 มกราคม 61
ประกาศ่ :: 16 มกราคม 61 [17:15:27]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::