วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #696 ::  QA-ประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับทิศทางและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2560
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ ประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับทิศทางและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ วิทยาลัย ครั้งที่7/2560  ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม CMP 401 ชั้น4 วิทยาลัยฯ

โดย นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ เป็นประธานการประชุมฯ ดังกล่าว

วัตถุประสงค์  วางแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันที่ :: 11 ตุลาคม 60
ประกาศ่ :: 12 ตุลาคม 60 [17:08:45]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::