วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #695 ::  QA-ประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม CMP401 ชั้น4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารรสุข ซึ่งผลการประเมินคุณภาพอยู่ที่ระดับดี ที่ 3.96 คะแนน โดยประธานและคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ได้แก่ 1. ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกรรมการ 2. รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ 3. ผศ.ดร.ปรีภาภรณ์ เจริญบุตร คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ 4. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ 5. ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ 6. น.ส.เต็มศิริ ชิดดี สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขานุการ (สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ goo.gl/gIFJBd )
กิจกรรมวันที่ :: 6 ตุลาคม 60
ประกาศ่ :: 6 ตุลาคม 60 [14:04:37]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::