วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #687 ::  QA-ประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับทิศทางและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ครั้งที่6/2560
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ ประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับทิศทางและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ วิทยาลัย ครั้งที่6/2560  ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องประชุม CMP 401 ชั้น4 วิทยาลัยฯ โดย พญ.ปาริชาติ วงศ์เสนา ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เป็นประธานการประชุมฯ ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามการดำเนินงานในแต่ละหลักสูตร และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ต่อไป

กิจกรรมวันที่ :: 21 สิงหาคม 60
ประกาศ่ :: 21 สิงหาคม 60 [17:09:38]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::