วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #686 ::  QA-ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร วท.บ.(อนามัยสิ่งแวดล้อม) ปีการศึกษา 2559
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่ 3.10 คะแนน เกณฑ์ระดับดี ซึ่งผู้ประเมินประกอบด้วย

1. รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น      ประธานตรวจประเมินฯ

2. ดร.กติกา สระมณีอินทร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      กรรมการตรวจประเมินฯ

3. อาจารย์ภูษณิศา มีนาเขตร   คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    กรรมการและเลขานุการตรวจประเมินฯ

กิจกรรมวันที่ :: 3 สิงหาคม 60
ประกาศ่ :: 7 สิงหาคม 60 [17:13:04]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::