วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #685 ::  QA-ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่ 3.04 คะแนน เกณฑ์ระดับดี ซึ่งผู้ประเมินประกอบด้วย

1. อาจารย์นภาดล สีหพันธุ์  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี    ประธานตรวจประเมินฯ

2. รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น      กรรมการตรวจประเมินฯ

3. ดร.ชิดหทัย เพชรช่วย  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    กรรมการและเลขานุการตรวจประเมินฯ

กิจกรรมวันที่ :: 2 สิงหาคม 60
ประกาศ่ :: 7 สิงหาคม 60 [17:11:05]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::