วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #684 ::  QA-ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร วท.ม.ชีวเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่ 3.14 คะแนน เกณฑ์ระดับดี ซึ่งผู้ประเมินประกอบด้วย

1. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร     คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ประธานตรวจประเมินฯ

2. ศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กรรมการตรวจประเมินฯ

3. ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์   คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    กรรมการและเลขานุการตรวจประเมินฯ

กิจกรรมวันที่ :: 31 กรกฎาคม 60
ประกาศ่ :: 7 สิงหาคม 60 [17:08:44]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::