วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #675 ::  QA-ประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับทิศทางและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ครั้งที่5/2560
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ ประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับทิศทางและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ วิทยาลัย ครั้งที่5/2560  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30-16.49 น. ณ ห้องประชุม CMP 401 ชั้น4 วิทยาลัยฯ

โดย พญ.ปาริชาติ วงศ์เสนา ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เป็นประธานการประชุมฯ ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามการดำเนินงานในแต่ละหลักสูตร และปรึกษาหารือการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยฯ

กิจกรรมวันที่ :: 12 มิถุนายน 60
ประกาศ่ :: 12 มิถุนายน 60 [18:37:12]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::