วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #672 ::  QA-ประชุมติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ ประชุมประชุมติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม CMP 401 ชั้น4 วิทยาลัยฯ

โดย ดร.สุวภรณ์ แดนดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมฯ ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามการดำเนินงาน และปรึกษาหารือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันที่ :: 8 พฤษภาคม 60
ประกาศ่ :: 9 พฤษภาคม 60 [17:55:32]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::