วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #671 ::  QA-ประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับทิศทางและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ครั้งที่4/2560
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ ประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับทิศทางและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ วิทยาลัย ครั้งที่4/2560  ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30-12.10 น. ณ ห้องประชุม CMP 401 ชั้น4 วิทยาลัยฯ โดย พญ.ปาริชาติ วงศ์เสนา ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เป็นประธานการประชุมฯ ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามการดำเนินงาน และปรึกษาหารือในการทบทวนแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับวิทยาลัย

กิจกรรมวันที่ :: 5 พฤษภาคม 60
ประกาศ่ :: 9 พฤษภาคม 60 [17:54:21]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::