วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #664 ::  QA-ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

ประชุม เรื่อง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ของกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาตร์  ในพุธที่ 22 มีนาคม 2560  เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยฯ  

 โดย ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง  ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมชี้แจง ทำความเข้าใจหารือร่วมกันกับหลักสูตร

กิจกรรมวันที่ :: 22 มีนาคม 60
ประกาศ่ :: 22 มีนาคม 60 [17:15:11]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::