วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #651 ::  QA-ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

ประชุม เรื่อง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  ในพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559  เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม CMP412 ชั้น 4 วิทยาลัยฯ   โดย ดร.จุฑามาศ หงส์ทอง  ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมชี้แจง ทำความเข้าใจหารือร่วมกันกับหลักสูตร

กิจกรรมวันที่ :: 10 พฤศจิกายน 59
ประกาศ่ :: 17 พฤศจิกายน 59 [15:37:32]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::