วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #649 ::  QA-ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558

ในวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยฯ

โดยกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

1. ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)) ประธานฯ

2. รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน (คณะเภสัชศาสตร์) กรรมการฯ

3. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร (คณะเภสัชศาสตร์) กรรมการฯ

4. อาจารย์กุลธรา มหาดิลกรัตน์ (คณะวิทยาศาสตร์) กรรมการฯ

5. อาจารย์ภูษณิศา มีนาเขตร ( คณะพยาบาลศาสตร์) กรรมการฯ

6. นางสาวสายใจ จันเวียง (สำนักงานประกันคุณภาพฯ) เลขานุการ

กิจกรรมวันที่ :: 4 ตุลาคม 59
ประกาศ่ :: 6 ตุลาคม 59 [15:21:05]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::