วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #645 ::  โครงการสัมมนาประจำปีเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามกลยุทธ์และตัวบ่งชี้
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     โครงการสัมมนาประจำปีเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามกลยุทธ์และตัวบ่งชี้ ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2559 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
กิจกรรมวันที่ :: 9 กันยายน 59
ประกาศ่ :: 13 กันยายน 59 [09:06:17]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สายชล จันผกา  อีเมล์ ::   วันที่ ::