วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #640 ::  QA-ตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร วท.ม.ชีวเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     วิทยาลัยฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยฯ ซึ่งผลตรวจประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ที่คะแนน 2.51 โดยกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิยาลัยฯ ได้แก่ 1. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร (คณะเภสัชศาสตร์) ประธานฯ 2. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ (คณะวิทยาศาสตร์ร์) กรรมการฯ 3. ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ (คณะเภสัชศาสตร์) กรรมการและเลขานุการฯ
กิจกรรมวันที่ :: 2 สิงหาคม 59
ประกาศ่ :: 19 สิงหาคม 59 [10:14:13]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::