วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #639 ::  QA-ตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง CMP412 ชั้น 4 วิทยาลัยฯ  ซึ่งผลการตรวจประเมินคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง ที่คะแนน 2.83

 โดยกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิยาลัยฯ ได้แก่

1.       ดร.สุรชัย จูมพระบุตร   (คณะเภสัชศาสตร์)  ประธานฯ

2.       ดร.ชิดหทัย เพชรช่วย   (คณะวิทยาศาสตร์)  กรรมการฯ

3.       อ.ภูษณิศา มีนาเขตร   (คณะพยาบาลศาสตร์)  กรรมการและเลขานุการฯ

กิจกรรมวันที่ :: 9 สิงหาคม 59
ประกาศ่ :: 18 สิงหาคม 59 [19:05:59]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::