วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #638 ::  QA-ตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559   ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยฯ  ซึ่งผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับดี ที่คะแนน 3.26

 โดยกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิยาลัยฯ ได้แก่

1.       รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์   (คณะเกษตรศาสตร์)  ประธานฯ

2.       ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์    (คณะเภสัชศาสตร์)    กรรมการฯ

3.       ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ       (คณะเภสัชศาสตร์)    กรรมการและเลขานุการฯ

กิจกรรมวันที่ :: 9 สิงหาคม 59
ประกาศ่ :: 18 สิงหาคม 59 [19:02:23]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::