วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #636 ::  การอบรมเกณฑ์การประเมิน World Federation for Medical Education (WFME)
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     การอบรมเกณฑ์การประเมิน World Federation for Medical Education (WFME) โดย รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมวันที่ :: 5 สิงหาคม 59
ประกาศ่ :: 8 สิงหาคม 59 [11:08:03]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::