วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #627 ::  QA-ประชุมแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ จัดประชุม เรื่อง ชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559  เวลา 13.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม CMP412 ชั้น 4 วิทยาลัยฯ  

โดย ดร.สุวภรณ์ แดนดี  ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพฯ เป็นผู้ชี้แจงแนวทาง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

2. เพื่อพิจารณาวันตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

3. เตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมวันที่ :: 17 พฤษภาคม 59
ประกาศ่ :: 7 มิถุนายน 59 [15:06:02]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::