วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #623 ::  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurriculum Activity) Workshop I : Knowing I สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     กิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurriculum Activity) Workshop I : Knowing I สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2559 - 1 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง CMP 216 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กิจกรรมวันที่ :: 1 พฤษภาคม 59
ประกาศ่ :: 1 พฤษภาคม 59 [14:59:12]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ ::