วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #613 ::  QA-ตรวจเยี่ยมศูนย์แพทยศาสตรศึกษา จากผู้ประเมินคุณภาพสถาบันผลิตแพทย์ ตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2557
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

ผู้ประเมินคุณภาพสถาบันผลิตแพทย์ โดยใช้แนวทางการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559  ซึ่งได้แก่

1. รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล     คณะแพทยศาสตร์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     หัวหน้าคณะผู้ประเมินฯ

2. รศ.จันทนี อิทธิพานิชพงศ์  คณะแพทยศาสตร์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้ประเมินฯ

3. อ.นพ.จิโรจน์ สูรพันธุ์       คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   ผู้ประเมินฯ

          พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรจากวิทยาลัยฯ เข้าร่วม

กิจกรรมวันที่ :: 12 กุมภาพันธ์ 59
ประกาศ่ :: 23 กุมภาพันธ์ 59 [11:04:35]
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::