วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #612 ::  QA-ตรวจประเมินคุณภาพสถาบันผลิตแพทย์ ตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2557
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันผลิตแพทย์ โดยใช้แนวทางการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ในวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2559 จาก          กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ประเมินประกอบด้วย

1. รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล     คณะแพทยศาสตร์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     หัวหน้าคณะผู้ประเมินฯ

2. รศ.จันทนี อิทธิพานิชพงศ์  คณะแพทยศาสตร์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้ประเมินฯ

3. อ.นพ.จิโรจน์ สูรพันธุ์       คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   ผู้ประเมินฯ

กิจกรรมวันที่ :: 23 กุมภาพันธ์ 59
ประกาศ่ :: 23 กุมภาพันธ์ 59 [10:18:18]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::