วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #611 ::  QA-ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันผลิตแพทย์ ตามเกณฑ์ EdPEx
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ  จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันผลิตแพทย์ ตามเกณฑ์ EdPEx ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

วัตถุประสงค์การจัดประชุม เพื่อซักซ้อม เตรียมความพร้อม ผู้แทนสัมภาษณ์ในวันตรวจประเมินฯ ดังกล่าว

โดยประธานการประชุม นพ.วัฒนา พรรณพานิช เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในการประชุม โดยคณาจารย๋์ บุคลากร เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

กิจกรรมวันที่ :: 2 กุมภาพันธ์ 59
ประกาศ่ :: 2 กุมภาพันธ์ 59 [17:28:47]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::