วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #603 ::  QA-ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

QA-ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยฯ จัดประชุม เรื่อง ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ในพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน  2558  เวลา 13.30 เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยฯ   โดย ดร.สุวภรณ์ แดนดี  ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพฯ เป็นผู้ชี้แจงแนวทาง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558

2. เพื่อตอบข้อสงสัยจากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

3. สอบถามปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของหลักสูตรจากปีที่ผ่านมา

กิจกรรมวันที่ :: 12 พฤศจิกายน 58
ประกาศ่ :: 1 ธันวาคม 58 [16:21:34]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::