วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #600 ::  QA-ประชุมตรวจประเมินคุณภาพ ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     วิทยาลัยฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยฯ โดยกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 1. ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)) ประธานฯ 2. รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน (คณะเภสัชศาสตร์) กรรมการฯ 3. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร (คณะเภสัชศาสตร์) กรรมการฯ 4. อาจารย์กุลธรา มหาดิลกรัตน์ (คณะวิทยาศาสตร์) กรรมการฯ 5. อาจารย์ภูษณิศา มีนาเขตร ( คณะพยาบาลศาสตร์) กรรมการฯ 6. นายรัฐพล แม่นธนู (สำนักงานประกันคุณภาพฯ) เลขานุการ
กิจกรรมวันที่ :: 6 ตุลาคม 58
ประกาศ่ :: 6 ตุลาคม 58 [16:11:22]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::อัครเดช อธิปราชญ์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::