วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #598 ::  QA-ประชุมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ในวันที่ 25 กันยายน 2558   ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยฯ 

 โดยกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิยาลัยฯ ได้แก่

1.       ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์   (คณะเภสัชศาสตร์)  ประธานฯ

2.       ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา   (คณะเภสัชศาสตร์)  กรรมการฯ

3.       อ.สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์   (คณะพยาบาลศาสตร์)  กรรมการและเลขานุการฯ

กิจกรรมวันที่ :: 25 กันยายน 58
ประกาศ่ :: 29 กันยายน 58 [13:48:55]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::