วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #597 ::  QA-ประชุมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์)
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) ในวันที่ 23 กันยายน 2558   ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยฯ 

 โดยกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิยาลัยฯ ได้แก่

1.       ดร.สุรชัย จูมพระบุตร   (คณะเภสัชศาสตร์)  ประธานฯ

2.       ดร.ชิดหทัย เพชรช่วย   (คณะวิทยาศาสตร์)  กรรมการฯ

3.       อ.อดุลย์เดช ไศลบาท   (คณะวิทยาศาสตร์)  กรรมการและเลขานุการฯ

กิจกรรมวันที่ :: 23 กันยายน 58
ประกาศ่ :: 24 กันยายน 58 [18:44:36]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::