วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #595 ::  QA-อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ EdPEx
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ :  หรือ Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx” ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยฯ   โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ รศ.นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

กิจกรรมวันที่ :: 29 มิถุนายน 58
ประกาศ่ :: 28 สิงหาคม 58 [17:43:53]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::