วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #590 ::  QA-ประชุมคณะทำงานตามเกณฑ์คุณภาพ Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx”
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ จัดประชุม คณะทำงานตามเกณฑ์การศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ หรือ Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx” ในพุธที่ 29 เมษายน 2558  เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม CMP412 ชั้น 4 วิทยาลัยฯ   โดย นพ.วัฒนา พรรณพานิช  ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx

2.       เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบตามหมวดคุณภาพทั้ง 7 หมวด ตามเกณฑ์ EdPEx

กิจกรรมวันที่ :: 29 เมษายน 58
ประกาศ่ :: 15 พฤษภาคม 58 [17:02:28]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::